1. Właściciel i usługa

1.1.Właścicielem serwisu internetowego dostępnego na stronie jest Aleksandra Fuk prowadząca jednoosobową działalność pod firmą: Dietetyczni Catering Poradnia Aleksandra Fuk przy ulicy Bielskiej 44/2, 45-401 w Opolu, zwaną dalej: Usługodawcą

1.2.Usługodawca świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem.

1.3.Usługodawca w ramach prowadzonej działalności oferuje usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres zamówionych posiłków.

1.4.W zależności od rodzaju wybranej usługi Klient otrzymuje zestaw składający się z  5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Klient ma do wyboru abonamenty dostępne pod adresem www.dietetycznicatering.pl

1.5.Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, szczelnie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw jest spakowany w papierową torbę, do której jest dołączona karta z wyszczególnionym składem każdego dania.

1.6.Posiłki spakowane w białe pojemniki nadają się do podgrzania wyłącznie w kuchenkach mikrofalowych (przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną). Przezroczyste pojemniki (butelki, kubki) nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w inny sposób.

 

2. Zamówienie

2.1.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia na realizację usługi jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku zamówień składanych mailowo lub telefonicznie dokonanie płatności za złożone zamówienie jest równoznaczne z akceptacją jego treści. Elektroniczną wersję niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.dietetycznicatering.pl

2.2.Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.dietetycznicatering bądź telefonicznie, pod numerem tel: 601 537 995. Po wypełnieniu formularza zamówienia serwis skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.  Klient zobowiązany jest do podania pełnego adresu, numeru telefonu, adresu email, kodu do domofonu jeżeli jest konieczny.

2.3.Po złożeniu przez Klienta zamówienia na realizację usługi Serwis przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość email z potwierdzeniem wpływu zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ilości posiłków, ceny jednego posiłku, kosztów dostawy, ceny całkowitej oraz daty. Klient powinien zgłosić ewentualne zastrzeżenia co do treści potwierdzenia zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie jest równoznaczne z akceptacją treści potwierdzenia Zamówienia.

 

3. Płatność

3.1.Korzystanie z usług Serwisu jest odpłatne według cennika zamieszczonego w zakładce www.dietetycznicatering/cennik. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT. Opłaty za zamówienie Klient dokonuje przelewem bankowym za cały okres wybranego abonamentu z góry. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Właściciela przez Bank o numerze: 95 1050 1504 1000 0091 4726 8792

 

4. Dostawy i zawieszenie dostaw

4.1.Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są codziennie przez kuriera pod wskazany przez Klienta adres od niedzieli do czwartku w godzinach od 18.30 do 21.00 w dniu poprzedzającym. W piątek realizowane są dostawy na sobotę lub na sobotę i niedzielę, również w godzinach wieczornych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie, wynikające z przyczyn nieleżących po jego stronie.

4.2.Właściciel zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi dań składających się wyłącznie z produktów spożywczych świeżych i nadających się do spożycia.  Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane Klientowi z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub telefoniczną.

4.3.Klient ma możliwość zawieszenia realizacji zamówień na określony czas, nie dłuższy niż 7 dni. Klient może zawiesić realizację zamówień poprzez zgłoszenie takiego zamiaru Właścicielowi na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym dniem zawieszenia świadczenia usługi do godziny 12.00.  W przypadku zawieszenia realizacji zamówień przez Klienta, okres trwania umowy ulega wydłużeniu o liczbę dni odpowiadającą okresowi zawieszenia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego zawieszenia.

 

5. Reklamacje

5.1.Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres email: info@dietetycznicatering.pl lub pod numerem telefonu: 601 537 995. Reklamacje dotyczące jakości posiłków należy składać w dniu dostawy danego posiłku, nie później jednak niż w terminie 12 godzin od jego dostarczenia. Właściciel serwisu rozpozna reklamację w terminie 3 dni od daty jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1.W związku z rozporządzeniem PE informujemy, że właścicielem strony dostępnej w domenie dietetycznicatering.pl jest firma: Dietetyczni Catering Poradnia Aleksandra Fuk z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. Grota Roweckiego 13A w Opolu, NIP: 7542976617. Wszelkie prawa do zawartości serwisu dietetycznicatering.pl są zastrzeżone.

6.2.Administratorem danych osobowych Pani/Pana, podanych w trakcie rejestracji jest firma Dietetyczni Catering Poradnia Aleksandra Fuk. Administrator dokłada szczególnej staranności co do poszanowania prywatności Klientów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Pani/Pana zamówienia oraz w celach promocyjnych Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania ich podczas składania zamówienia uniemożliwia jego skuteczne zrealizowanie.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1.Dietetyczni Catering Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu.

7.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a firmą Dietetyczni Catering, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od momentu złożenia wniosku reklamacyjnego.